security measures

software solutions

website development

luanxt.com kinh nghiệm trên 10 năm thiết kế website theo yêu cầu, theo mẫu, theo design riêng. Chuẩn seo, tốc độ tải cực nhanh, tối ưu tải dưới 1 giây

Cung cấp, tư vấn các giải pháp về phần mềm và bảo mật. Phần mềm hóa các nghiệp vụ thủ công, tư vấn các cách tìm kiếm và tiếp cận khách hàng

Phân tích các rủi ro về tấn công, bảo mật website, phần mềm. Đưa ra các giải pháp khắc phục

luanxt.com has more than 10 years of experience in designing websites on demand, according to samples, according to own design. Standard seo, super fast download speed, optimal download under 1 second

Providing and consulting solutions on software and security. Softwareizing manual operations, consulting ways to find and approach customers

Analyze the risks of attack, website and software security. Offer solutions